ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

     Във връзка с решение, взето на Комитета за наблюдение на ОП НОИР, проведен на  28.04.2023 г., от 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. изпълнението на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" продължи по Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образованеие в условията на кризи" (REACT - EU).

     Детска градина "Снежанка", гр. Казанлък, с филиал с. Шейново, активно работи по Дейност 2:

  • Осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.
  • Предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за линостно развитие на деца в предучилищното образование.

     Финансирането по Проект BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е на стойност 26 655.71 лв.