ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Обучение и възпитание

 

1. Нашата цел:

 

"Детето в Снежанка" – здраво, спокойно, уверено и щастливо!

 • изграждане на хигиенни навици и общоприети норми на поведение при хранене, учене и игра;
 • изграждане у детето на индивидуален стил на дейност и поведение;
 • изграждане на умения за работа в екип;
 • формиране на личностно самосъзнание, чувство за отговорност и дисциплина;
 • улесняване на детето за прехода от предучилищно към училищно обучение.

2. Поставените цели постигаме :

 • чрез индивидуален подход към всяко дете;
 • чрез разнообразна и интересна програма, ориентирана към специфичните детски възможности;
 • чрез игрово- познавателен метод, мотивиращ естествената детска любознателност;
 • чрез гъвкава организационна структура на тематичното съдържание на регламентираните и нерегламентираните ситуации;
 • чрез стимулиране личния опит на всяко дете;
 • чрез оформяне на положително отношение на детето към бъдещата му социална роля - “ученик” при децата от трета и четвърта възрастови групи.

3. Кое ни прави различни:

 • чуждоезиково обучение -английски;
 • система за възпитание на храненето и етикеция при храненето (рационално и разделно хранене, хранене при алергични деца);
 • учебно-възпитателна и интеграционна работа с деца, имащи различни физически и психически потребности;
 • ранно интерактивно обучение в четвърта възрастова група, съобразено с психо-физическите особености на съответната възраст (развиващо обучение);
 • "Промоция на здравето" - програма за профилактика на здравето през цялата календарна година. Система за зимно-есенна профилактика; зимно закаляване; пролетна профилактика; мероприятия за алергични деца; лятно закаляване - слънце, въздух и вода;
 • система за обучение в двигателна културара и естетика- «Детски мажоретен състав»;
 • система за екологично възпитание и екологосъобразни дейности- рециклиране на хартия;
 • допълнителни форми на обучение: народни танци, детска йога;
 • организиране и празнуване на детски тържества и рождени дни;
 • специализирани консултации и работа с педагози, педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен учител;
 • диагностика на психическото и физическо развитие на всяко дете, и плоскостъпие.

4. Основни направления на обучение:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура.