ДГ 2 Снежанка
Детска градина в град Казанлък

Нашият екип

Екипът на ДГ „Снежанка” се подбира внимателно. Освен висока професионална подготовка е необходимо изискване, всеки да притежава  вътрешно призвание за общуване и работа с деца.

 

Директор: Надежда Георгиева Топузлиева - специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                          квалификационна степен - магистър,

                                                                                          със специализация "Музика";

                                                                                         "Организация и управление на образованието" -

                                                                                          образователно-квалификационна

                                                                                          степен - магистър; I ПКС.

ЗАС: Миглена Светославова Славчева

Педагогически специалисти - основна сграда:

Емилия Миткова Диманова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                         квалификационна степен - магистър; III ПКС.

Дора Стефанова Боова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                    квалификационна степен - бакалавър; III ПКС.

Юлия Стефанова Шанова - учител; специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                                            образователно-квалификационна степен - бакалавър; V ПКС.

Стефка Христова Николова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                          квалификационна спепен - магистър;

                                                                                         "Учител по английски език" -

                                                                                          образователно - квалификационна

                                                                                          степен - магистър.                                          

Анета Спасова Милова - старши учител; специалност: "Педучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                   квалификационна степен-магистър; специализация:

                                                                                   "Учител по английски"; II ПКС.

Диана Нанева Байнова - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                    квалификационна степен - бакалавър;

                                                                                    специализация: "Музикален ръководител";

                                                                                    професионална квалификация "Преподавател по български

                                                                                    народни танци"; "Психология на охранителните

                                                                                    дейности" - образователно-квалификационна

                                                                                    степен - магистър; III ПКС.

Янка Иванова Колева - старши учител; специалност: "Предучилищна и начална педагогика"- образователнлно-

                                                                                  квалификационна степен - бакалавър; III ПКС.

Радиана Стефанова Манева -учител; специалност: "Педагогика на обучението по физическо възпитание" -

                                                                              образователно-квалификационна степен - бакалавър;

                                                                              "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                                               образователно-квалификационна степен - магистър;

                                                                               III ПКС.

Педагогиески специалисти - филиал с. Шейново:

Афизе Дюомин Реджеп - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                   квалификационна степен - магистър,

                                                                                   със специализация: "Физическо възпитание";

                                                                                   квалификация: "Начална учител"; V ПКС

Зюляр Бекирова Манаф - учител; специалност: "Предучилищна педагогика и логопедия" -

                                                                         образователно-квалификационна степен - бакалавър;

                                                                         V ПКС

Пламена Димитрова Димитрова - учител; специалност: "Предучилищна и начална училищна педагогика" -

                                                                                    образоватено-квалификационна степен - бакалавър

Веселина Стоянова Илиева - старши учител; специалност: "Предучилищна педагогика" - образователно-

                                                                                          квалификационна степен - бакалавър; IV ПКС. 

Учител по музика: Светла Николаева Димитрова - страши учител; специалност: "Музикална педагогика" -

                                                                                                       образователно- квалификационна степен - 

                                                                                                       бакалавър; IV ПКС.

Педагогически съветник: Светла Николаева Димитрова - старши учител; специалност: "Мениджмънт на социалните  

                                                                                                               и педагогическите организации" -

                                                                                                                образователно-квалификационна

                                                                                                                степен - магистър; професилнална  

                                                                                                                квалификация "Детски учител".

Психолог: Гергана Миткова Гигова - старши учител; специалност: "Психология (социална психология)" -

                                                                                                       образователно-квалификационна степен - 

                                                                                                       магистър.

Логопед: Ваня Георгиева Бакърджиева - старши учител; специалност: "Специална педагогика (Логопедия)" -      

                                                                                                             образователно-квалификационна степен -

                                                                                                             бакалавър; професионална квалификация

                                                                                                            "Педагог и учител в специални училища".

Ресурсен учител: Галина Тодорова Маринова - учител; специалност: "Специална педагогика" - образователно-

                                                                                                            квалификационна степен - бакалавър;

                                                                                                            професионална квалификация

                                                                                                            "Детски учител"; "Начална педагогика и

                                                                                                            информационни технологии" - образователно-

                                                                                                            квалификационна степен - магистър.

Народни танци: Таня Стоянова Георгиева - специалност: "Ръководител по народни танци" - образователно-

                                                                                          квалификационна степен - бакалавър.

 

Помощник на учителя: Даниела Господинова          

Помощник-възпитатели - основна сграда:

Димитрина Цвяткова Иванова

Иванка Николова Иванова

Адриана Тенева Карагьоз

Марияна Петрова Христова

Даниела Стефанова Димитрова

Галя Славова Лалева

Марияна Хасърбасанова

Помощник-възпитатели - филиал с. Шейново:

Диана Стоянова Дянкова

Мелиха Ахмедова Палова

Галя Христова Чучаркова

Фатме Неджип Чауш

Медицински сестри - основна сграда:

Павлина Минчева Кирева

Ива Георгиева Семенова

Пенка Цанева Басанова

Медицински сестри - филиал с. Шейново:

Антоанета Николова Йотовска

Мария Иванова Милева

Домакин - филиал с. Шейново:

Венера Георгиева Палова

Огняр - основна сграда: Георги Иванов Стратиев

Огняр - с. Шейново: Кемал Али Шариф

 

Непедагогическият персонал е с професионална квалификация "Помощник възпитател", със средно образование и много добра практика.

 

За нашия грижовен колектив усмивката на вашето дете и вашето спокойствие са основни цел и награда.